မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်


ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တောင်စစ်ယူနီဖေါင်းကို ပြန်မဝတ်ချင်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့

ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ရိုက်တဲ့ မသောက်မိတဲ့ မိုးခါးရေ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ဗိုလ်ကြီးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့

CDM စစ်သားကိုအောင်မျိုးသန့်နဲ့အင်တာဗျူးကိုကြည့်ရူ့နိုင်ပါပြီ။

Crd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *