စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)


စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

စစ်ကိုင်း-မြင်းမူလမ်းတွင် စ-က-စ-ယာဉ်တန်းကို ဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့က ၃ ကြိမ်တိတိ နာနတ်သီးကျွေး(ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံဖိုင်ပါသည်

ရုပ်သံဖိုင်ကြည့်ရန်???

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *